Để bắt đầu sử dụng ZNS, bạn cần có tài khoản Zalo Official Account (ZOA) và Zalo Business Account (ZBA). Tìm hiểu cách tạo ZOA và ZBA tại đây